Algemene voorwaarden Foto Anne

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage bij Foto Anne boekt.
Door het boeken hiervan verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met Foto Anne.

Planning fotosessie
Bij de boeking van een fotosessie zullen de datum en het tijdstip voor de geplande fotosessie worden afgesproken. De tijdspanne van een fotosessie zoals vermeld op de website is louter indicatief en niet bindend. De klant dient tijdig aanwezig te zijn. Indien de klant het afgesproken uur niet respecteert, kan deze tijd in mindering worden gebracht van de aangegeven tijdspanne.

Locatie van de fotoshoot
De fotosessie kan zowel in de studio van Foto Anne als op locatie plaatsvinden. Een fotosessie in de studio kan tot maximaal 6 personen. Een fotosessie met meer dan 6 personen vindt alleen plaats op een buitenlocatie. Wanneer het regent kan de fotosessie op locatie eventueel naar de studio verplaatst worden mits de groep niet groter is dan 6 personen.

Verplaatsing / annulering door de klant
De klant heeft het recht éénmalig en dit voor eender welke reden, de datum en/of het uur van de fotosessie te verplaatsen naar een latere datum mits een voorafgaandelijke kennisgeving hiervan ten laatste drie werkdagen voor de oorspronkelijk geplande afspraak. Er zal nadien een nieuwe geschikte datum worden overeengekomen. In het geval de nieuwe afspraak wordt vastgelegd binnen de 6 maanden na boeking, zullen de tarieven gelden zoals op datum van boeking. In het geval de nieuwe afspraak wordt vastgelegd 6 maanden na boeking, zullen de tarieven gelden zoals op het moment van de afspraak.
Bij verplaatsing/annulering door de klant, zullen de eventueel reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht aan de klant en dit bovenop de eventueel verschuldigde schadevergoeding.

Verplaatsing / annulering door Foto Anne
Foto Anne heeft het recht een fotosessie te verplaatsen in volgende gevallen:
–       In het geval er een buitenfotosessie werd geboekt en er is sprake van regenval of donkere/grijze lucht.
–       In het geval van ziekte van de fotograaf
–       Bij situaties van overmacht
Bij noodzaak tot verplaatsing, wordt er tijdig contact opgenomen door Foto Anne.
De klant krijgt in het geval van verplaatsing door Foto Anne geen recht tot schadevergoeding, noch een recht tot annulering van de fotosessie. Er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt in onderling overleg waarbij de tarieven zullen gelden zoals op datum van boeking van toepassing waren.

Prijs
De prijzen gehanteerd door Foto Anne zijn afhankelijk van het soort fotosessie dat wordt geboekt door de klant. De prijzen zijn te vinden op de website onder de tab “Tarieven”.  Er kan door de klant niet worden afgeweken van de prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Foto Anne behoudt zich het recht voor om te allen tijde de informatie op de website, inclusief de prijsafspraken te wijzigen. Voor de klant geldt steeds de prijs zoals vermeld op de datum van het boeken van de fotosessie. Nabestellingen zijn onderworpen aan de tarieven zoals vermeld op datum van de nabestelling.

Betaling
Na de (eerste) fotosessie ontvang de klant een factuur voor de betaling. De betaling dient u te voldoen binnen 14 dagen.
Bij huwelijksfotografie wordt vooraf aan de huwelijksdag een aanbetaling gevraagd van 25%.

Cadeaubon
Een cadeaubon van Foto Anne heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de uitgiftedatum.
Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld in contanten.
De tarieven van een fotosessie geboekt met een cadeaubon zullen worden aangerekend aan de hand van de geldend op het moment van boeking en niet op het moment van uitgifte van de bon.
Indien de waarde van de cadeaubon de prijs van de fotosessie overstijgt, kan het verschil worden gebruikt om extra foto’s aan te kopen. De restwaarde kan onder geen beding ingeruild worden in contanten.

Winnaar van een winactie.
Heeft u via een winactie een fotosessie van Foto Anne gewonnen? Gefeliciteerd!
Er dient binnen 3 maanden een afspraak te worden ingepland voor de fotosessie die u via de winactie heeft gewonnen. Met het aannemen van de gewonnen prijs, geeft u Foto Anne toestemming dat zowel vóór als na de levering van de fotosessie het beeldmateriaal gebruikt mag worden voor promotie van Foto Anne. Heeft u bezwaar tegen publicatie, dan ontvangt u een factuur van de fotosessie en dan wordt na ontvangst van betaling het beeldmateriaal niet (meer) gebruikt.

Levering
Foto Anne maakt een eigen selectie uit de genomen foto’s. De foto’s worden zorgvuldig uitgekozen en bewerkt in de stijl van Foto Anne. De RAW-beelden alsook de foto’s die niet werden geselecteerd, kunnen onder geen beding door de klant worden verkregen.
Het aantal geselecteerde foto’s waaruit de klant kan kiezen kiezen, kan niet op voorhand worden vastgelegd. De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie.
Foto’s worden bewaard door Foto Anne voor een periode van 1 jaar. In deze periode heeft de klant nog de mogelijkheid om de foto’s op te vragen.
Bestelde afdrukken worden door de klant ontvangen binnen de 4 weken.
Bestelde en geleverde goederen, digitale producten, kunnen niet worden geretourneerd, noch worden ingeruild.

Aansprakelijkheid
De prestaties geleverd door Foto Anne vallen niet onder een resultaatsverbintenis en zijn te allen tijde te aanzien als een inspanningsverbintenis.
Foto Anne kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige lichamelijke dan wel materiële schade ontstaan gedurende een fotosessie, noch voor verlies/diefstal of beschadiging van eigen goederen van de klant tijdens de fotosessie.
Foto Anne kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door derden, zoals daar zijn bij wijze van voorbeeld: de drukkerij, de koerierdienst, enz.

Klachten
Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld via info@fotoanne.com en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen nadat het feit dat de klacht heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

Auteursrecht
De foto’s gemaakt door Foto Anne zijn auteursrechtelijk beschermd. De foto’s blijven te allen tijde eigendom van Foto Anne.
Foto Anne zal evenwel bij boeking uw uitdrukkelijke toestemming verzoeken om het beeldmateriaal te mogen gebruiken op haar website, sociale mediakanalen of andere promotionele doeleinden.
Bij bestelling van afdrukken/digitale foto’s door de klant, wordt enkel het recht om foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden gegeven aan de klant. Bij gebruik van de foto’s van Foto Anne door de klant op sociale mediakanalen of online, dient de klant te allen tijde verplicht de naam van Foto Anne te melden.
De klant verkrijgt geenszins het recht om de foto’s te publiceren voor commerciële doeleinden of om deze door te geven aan derden.
Indien de klant toch een commercieel gebruik beoogt of de foto’s wenst door te geven aan derden, heeft zij de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foto Anne nodig. Zelfs na toestemming, zal de klant of de derde die de foto’s gebruikt, de naam van Foto Anne moeten vermelden bij elk gebruik.
Het is de klant niet toegestaan om het beeldmateriaal van Foto Anne op enige wijze te bewerken of te laten bewerken door een derde, ook niet via social media. Het is de klant niet toegestaan screenshots of foto’s te nemen van de keuze galerij en deze te gebruiken.
Onrechtmatig gebruik van beelden van Foto Anne is een schending van het auteursrecht en geven Foto Anne het recht daartegen met alle juridische middelen op te treden om verdere inbreuk te voorkomen en/of schade te verhalen.

Privacy
Voor meer informatie betreffende privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijst Foto Anne u naar de privacyverklaring Foto Anne op de website.